Екскурзии в България
Екскурзии в чужбина
Почивки
Празници
Документи

Общи условия


Общи условия за екскурзии и почивки с автобус


1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ
1.1. За български граждани - лица над 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава (лична карта и/или задграничен паспорт), оформен в съответствие със законите на посещаваната държава/и и на Република България, със срок на валидност не по-малък от 6 (шест) месеца към датата на връщане от пътуването.
1.2. За български граждани - лица под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването и нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса, оформени в съответствие с изискванията и законите на посещаваната държава/и и на Република България. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
1.3. Европейска здравна карта (за програми в ЕС).
1.4. Виза - Виза – Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма.
Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
При пътуване в държави, изискващи визи за влизане в страната им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати необходимите такси за издаване на визи от Посолството на съответната държава.
Издаването нa виза за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното посолството и не се гарантира по никакъв начин от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на съответното Посолство по каквито и да било причини, платените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация според действащото законодателство.
В паспорта трябва да има минимум 2 празни страници за всяка визова услуга – полагане на виза и свободно място за поставяне на печати. По програми, включващи посещение на две държави с визов режим, са необходими минимум четири празни страници, без последната страница от паспорта.
1.5. Договор за туристическия пакет и свързани туристически услуги – сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.
1.6. Ваучер за организирано пътуване – издава се в три екземпляра, освен когато е в електронен вид, след заплащане на пълната стойност на програмата и заявените допълнителни услуги.
1.7. Застраховка – задължителни и допълнители съгласно изискванията на настояшият договор, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС.
1.8. Предоставени лични данни и посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
1.9. Предоставяне на необходимите PCR и/или други тестове, удостоверяващи, че туристът е здрав, QR кодове и/или всякакви други електронно или не попълнени формуляри и бланки и свързаните с тях електронни и други отговори и разрешения, които са задължителни за пътуване в съответната държавата/и, предмет на предоставения туристически пакет и свързани туристически услуги.
1.10. При неизпълнение на условията по т. 1.1. до т. 1.10., ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

2. СРОК, НАЧИН ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Пътуване може да се заяви от 1 година до 1 ден преди датата на заминаване (в зависимост от конкретната програма). За да има реален избор на хотели, места и цени, най-подходящият период за сключване на договор е от 1 година до 1 месец преди датата на заминаване. За да се сключи договор, е необходимо да се представят документи и да се заплати според датата депозит или пълната стойност на пътуването.
При наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове.
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, включително по интернет или по телефона, както и при оторизиран лицензиран турагент на ТУРОПЕРАТОРЪТ. Когато резервацията е направена при турагент, всички въпроси свързани с пътуването се уреждат само чрез него.
2.2. Резервацията се пази 72 часа и се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване / резервационна бланка/ и внасяне на депозит в размер на 30% на човек за дължимата сума при стандартни цени. Останалата сума в размер на 70% се заплаща минимум 15 /петнадесет/ работни дни преди датата на отпътуване, с изключение на програмите по ранни записвания, където плащанията се определят от всеки хотел. Информацията, предоставяна в офисите на ТУРОПЕРАТОРЪТ е актуална и валидна, а не тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, и т.н.).
2.3. При направена резервация по електронен път и при заплащане на депозита от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че договорът за предоставяне на туристически пакет е сключен, както и че всички права и задължения по него и настоящите общи условия са възникнали.
2.4. Договорът за туристически пакет може да бъде сключен, както в писмена форма, така и по електронен път, като и двата варианта имат еднаква правна сила. При сключване на договор в електронна форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поставя маркер в поле “Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване”, както и че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е “Запознат/а съм с информацията по чл. 82 ЗТ” и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.
2.5. При сключването на договор за туристически пакет или след неговото сключване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на траен носител (вкл. дигитален и по електронен път на имейл). Когато договорът за туристически пакет се сключва в присъствието на страните по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на екземпляр от договора на хартиен носител.
2.6. Договорът за организирано туристическо пътуване обвързва “ГЛОБУС ТУРС” ООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от ТУРОПЕРАТОРЪТ на направената резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок.
2.7. При извършени по банков път предплащания/плащания ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в двудневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел / услуга, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановена заплатената сума.

3. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Цените за всяка програма включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. В цените за програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС е включен ДДС /Данък добавена стойност/.
3.2. Цените по всички сключени договори са гарантирани от агенцията. Обявените цени са в сила при сключване на договор най-късно до последният работен ден на календарната година, в която е сключен договора.
ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя цената на екскурзията / почивката, съгласно условията на Закона за туризма (ЗТ), действащото законодателство на Република България и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС, след сключване на договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, но не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства: промяна в таксите за гориво; промяна на летищните такси; промяна в държавните такси, свързани с мерките за безопасност на летищата; промяна на пристанищни такси; промяна в данъчните ставки; промяна в цената на горивото, при която е калкулирана програмата (при чартърни програми – в случай, че настъпи подобна промяна); промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването; промяна в обменниите валутни курсове, отнасящи се за туристическия пакет; размера на данъците или таксите върху включените в договора тур. услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на тур. пакет, включително тур. такси, летищни такси, пристанищни такси и други.
В тези случаи ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 5%, (пет процента), вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на туриста. Възложителят има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите, когато намалението е настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на тур. пакет, съгласно условията на чл. 87 от Закона за туризма (ЗТ) и условията на настоящият договор за туристически пакет и свързани туристически услуги
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите, когато намалението е настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет, съгласно условията на Закона за туризма (ЗТ), условията на настоящият договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС.
3.3. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път.
За всички платени в брой се издава касова бележка. Заплащането се извършва еднократно или на вноски, като сроковете са посочени в в конкретната програма и/или договора за туристическия пакет и свързани туристически услуги
При неспазване на посочените срокове за плащане, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира пътуването, като всички породени от това щети и неудобства са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. туристите.
3.4. Когато в конкретната програма е посочена ТОП цена. Тази цена е валидна само за
конкретната дата или период на пътуване и при посочените в програмата условия.
3.5. При закупуване на екскурзии, почивки и програми с намаления, при Ранни записвания,
както и при закупуване на ваучери от различни системи (Deals.bg, Grabo.bg, SuperDeal.bg, Dalavera, Sdelkite, VipOfeta и други), не се приемат анулации и не се възстановяват суми.
Същото важи и при празнични и специални програми като Великден, Гергьовден, Коледа,
Нова година и др. При закупуване на Билети за Формула 1 и билети за концерти, при поръчан и вече закупен билет сумата не се възстановява, а се доставя билета на самия клиент.
3.6. Политика за възстановяване на суми във връзка с извършени плащания (срок за
възстановяване на суми): Възстановяването на суми се извършва в срок до 10 дни след анулацията по начина, по който са платени. В случай на плащане по банков или електронен път ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да посочи банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата на територията на България е за сметка на ТУРОПЕРАТОРА, а извън България - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.7. Бакшиши – в повечето страни е прието по традиция туристите да оставят бакшиш на
шофьорите и местните екскурзоводи и пиколо в края на екскурзията. Размерът на бакшиша обикновено е между 1 EUR и 5 EUR на турист на ден.

4. ВИЗОВ РЕЖИМ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ
4.1. Визовият режим, в случай че е необходима виза, е посочен за всяка конкретна програма към първия работен ден на календарната година. Тази информация е валидна за лица с българско гражданство. Ако туристът е с друго гражданство, често се налага да спазва различни изисквания и трябва да се осведомие се за тях в съответната консулска служба. Съгласно разпоредбите и условията на консулските отдели, подаването на всички документи не гарантира издаването на виза, но е задължително условие за кандидатстване. Тяхно право е пряко или чрез агенцията да изискват допълнителни документи. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при отказ на виза. При отказ на виза влизат в сила посочените условия за анулация за съответната екскурзия или почивка.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване поради въвеждането на визов режим след сключване на договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно условията на договора.
ТУРОПЕРАТОРЪТ оказва съдействие в процеса на кандидатстване и получаване на виза при груповите екскурзии / почивки със самолет с изключение на случаите, в които е необходимо лично явяване и подаване на документи в съответните консулски служби.
4.2. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
4.3. В случай че за конкретно пътуване са приложими специфични медицински и здравни изисквания, те са посочени в конкретната програма. Ако изрично не е посочена такава информация, това означава, че няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
4.4. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ съдейства при подаване на документите за получаване на виза, е необходимо таксата за виза да се заплати в пълен размер при сключване на договора. При промяна в цената на таксата за виза ТУРОПЕРАТОРА запазва правото да промени стойността на доплащането в съответната посока включително на вече заплатена виза.

5. ХОТЕЛИ
Туристите се настаняват в хотели категория от 5* до 1*, което е посочено конкретно за всяка програма. Категорията на хотелите се определя съгласно местен стандарт, но се различава в отделните страни. Не всички хотели категория 3* разполагат с климатик и телевизор. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела.
В определени програми се предлага настаняване в студио. Студиата не разполагат с рецепция, ресторант и фоайе. Всяко студио е със собствен санитарен възел. Не се предлагат тоалетни принадлежности и консумативи. По време на престоя спалното бельо не се сменя и студиата не се почистват.
Туристът следва да има предвид, че обикновено хотелските стаи в деня на пристигане са на разположение най-рано от 14 ч., а в деня на отпътуване най-късно до 11 ч. (ако в конкретната програма не е посочено друго). Ако пристигнете в хотела по-рано, е възможно Вашата стая все още да не е подготвена за настаняването Ви. Имайте предвид, че основното почистване изисква известно време. При възможност настаняването може да стане и по-рано.
Много хотели предлагат закуска, обяд и/или вечеря под формата на обилна и разнообразна блок маса. Така имате предимството да съчетавате ястията по свой собствен вкус. Ако Вашият хотел предлага „континентална закуска“, това означава закуска от кафе, хляб, масло и мармалад. Преди започване или след края на сезона е възможно вместо блок маса да бъде сервирано определено меню. Или обратно, през високите сезони някои хотели преминават от меню на бюфет, към вечеря по меню.
Предложението „all Inclusive“ може да варира в зависимост от хотела и разпределението. Алкохолните напитки (в повечето случаи местни) и безалкохолните напитки са включени в цената и често са сервирани директно в чаша.
Броят на осигурените шезлонги и чадъри по принцип не съответства на максималния брой гости на хотела. В единични случаи би могло да се наложи изчакване.
Посочените в програмите средства за настаняване могат да бъдат сменени с други от същата категория, като промяната на средството за настаняване не може да бъде причина за отказ от пътуване на туриста.
5.1. Ако туристът пътува самостоятелно по автобусна програма, доплащането за единична стая е задължително, ако изрично желае да бъде настанен самостоятелно.
5.2. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
5.3. В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.
5.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.
5.5. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за това.
5.6. При екскурзиите на база полупансион вечерята се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите или в непосредствена близост до него.
5.7. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене – закуска, обяд или вечеря – се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. В някои заведения се предлагат напитки без клиента да ги е поръчал, след което му се предоставя сметка.
5.8. Климатиците не винаги са със самостоятелно регулиране, а са централно обслужвани и не винаги са включени в основната цена на туристическото пътуване.
5.9. Настаняване на 1-ви или по-висок етаж се гарантира само след предварително заявяване, след допълнително заплащане и изрично потвърждение в писмен вид от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
5.10. Стаи с изглед море / езеро / парк / градина / басейн се гарантират при наличие на такива единствено след предварително заплащане от клиента и потвърждение на ТУРОПЕРАТОРА.
5.11. Достъп до интернет с неограничен лимит се предлага при техническа възможност на хотела и предварително заплащане от клиента и съответно потвърждение от туроператора. ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за качеството и изпълнението на предоставената интернет услуга.

6. ТРАНСПОРТ И БАГАЖ
6.1. Автобусните програми се провеждат с туристически автобуси. Автобусите са лицензирани от Министерство на транспорта. В случай, че автобуса разполага с минибар, консумацията на напитки от него се заплаща допълнително. В превозните средства не се разрешава пушене! В превозните средства не се разрешава хранене! Изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност. По време на пътуването се правят почивки през интервал от 3-4 часа.
6.2. За определени програми се предлагат трансфери от конкретно посочени градове в България. Тези трансфери се гарантират при определени условия, при заявяване минимум 21 дни преди датата на отпътуване.
6.3. Местата в автобуса се разпределят по реда на записване. Туристите получават възможността да се настанят според своето желание и да ги ползват срещу допълнително заплащане в размер на 5% от основната цена при възможност. Тези места не са гарантирани при изпълнението на допълнителни услуги/мероприятия описани в програмата. Туристите, които желаят да резервират двойна седалка, могат да направят това срещу допълнително заплащане, посочено при конкретно запитванете от страна на туриста. Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на туриста в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на др. обективни причини.
6.4. За всяко превозно средство са в сила изисквания за максимално допустимо тегло. По стандарт са разрешени 20 кг за багажника и 5 кг ръчен багаж. Подгответе багажа си в компактно състояние.
Туристът не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от ТУРОПЕРАТОРА.

7. МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ И МЯСТО НА ПРИСТИГАНЕ
7.1. Конкретните градове и часове на отпътуване са посочени във всяка програма. Местата на отпътуване от съответния град се фиксират при сключване на договора за организирано пътуване.
7.2. Конкретните градове на връщане са посочени във всяка програма. Местата на връщане се фиксират при сключване на договора за организирано пътуване.
Мястото на тръгване и връщане може да се промени непосредствено преди това по технически причини – демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.

8. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас обстоятелства – посочени в договора. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.

9. ЗАСТРАХОВКА
9.1. Задължителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина”. Съществените елементи на тази задължителна застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” се отнасят до следната информация: Застраховката дава възможност на застрахования да получи висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят неговото пътуване и пребиваване в чужбина.
Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински разходи за хронични и заразни заболявания (COVID 19 и др.), разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката.
Застраховат се български граждани. На всички туристи от 5 г. до 64 г. се осигурява застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с лимит на отговорност, конкретно посочен за всяка програма.
За туристи между 65-74 г. е необходимо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО доплащане за завишена застрахователна премия според тарифите и изискванията на застрахователната компания, конкретно посочено във всяка програма.
Туристи над 74 г. се задължават сами да направят задължителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина” и да я представят на ТУРОПЕРАТА.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително заплаща задължителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, когато тя не е включена в пакетната цена. Изключение се прави само в случай, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представи пред ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена такава застраховка, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.
Териториалния обхват на тази застраховка покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на застрахования.
Копие от пълните условия на задължителната застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” за пътувания извън страната е приложено към настоящия договор.
9.2. Допълнителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина” с по-голямо покритие и други рискове по време на пътуването (заразни заболявания като COVID 19, покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт, стоматологични услуги и др.). Тази застраховка е доброволна и се сключва по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу допълнително заплащане и покрива всички рискове и застрахователни събития, които не са включени в задължителната застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, според условията, тарифите и изискванията на застрахователните компании. При несключване на такава застраховка и при настъпване на събитие, непокрито от задължителната застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност и не дължи никакви обезщетения, неустойки и други плащания, а отговорността е изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да си направи допълнителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина” с по-голямо покритие и други рискове по време на пътуването, както и застраховка „Отмяна на пътуване“, в случай на отказ от пътуване от негова страна. За допълнителна информация за тези възможности ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се обърне към ТУРОПЕРАТОРА или към конкретната лицензирана застрахователна компания.
Програмите по направление България не включват застраховка.
9.3. Туроператорът е сключил застрахователен договор „Отговорност на туроператора" – виж информацията „ЗА НАС“ на сайта.
9.4. Застраховка „Отмяна на пътуване”
Застраховката е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се в срок до 5 дни след подписване на договора и извършване на първото плащане. Покрива риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се редица рискове, включително разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет.

10. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Необходимо е да ни информирате за всички Ваши специални изисквания преди да сключите договор за организирано пътуване, за да имаме възможност да отговорим на тях. Може да се наложи да направим разходи, за да осъществим Вашите специални желания, както и за някои от тях да се наложи да заплатите допълнителна цена, предварително или на място.
ТУРОПЕРАТОРЪТ изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по договора за организирано пътуване се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид.

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС
ОБСТОЯТЕЛСТВА
По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, болести, епидемии, пандемии, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, природни бедствия, влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътища, включително затваряне на пътища и пренасочване на движението през други маршрути, временно затваряне поради различни причини или забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компроментиране на част от програмата във връзка с национални, религиозни и/или други празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство, включително погиване на превозното средство вследствие на катастрофа, пожар, наводнение и др. по време на път, на паркинг или по време на престой, както и при други изключителни обстоятелства, независещи от ТУРОПЕРАТОРА, забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, недопускане от страна на митническите и гранични служби
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения и други подобни причини и обстоятелства, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компрометиране на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем, авария или погиване на превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без ТУРОПЕРАТОРА да носи отговорност и да дължи неустойко и/или обезщетения за това. Исковете в този случай следва да бъдат предявявани срещу превозвача, застрахователя или други трети лица, причинили вредите, съгласно действащото законодателство.

12. МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ
Екскурзиите/почивките се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен във всяка програма. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата до:
20 дни преди започването на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни
на 7 дни започване на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни
48 часа преди започване на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност, по – малка от 2 дни
В случаите когато за определена дата има извънредни автобуси, срокът за анулиране на програмата за извънредните автобуси е 48 часа преди началото на програмата. В този случай, агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване. Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът.

13. ВАЛИДНОСТ НА ЦЕНИТЕ
Посочените във всяка програма цени са в сила за конкретно посочени за всяка програма периоди на пътуване.
Не съществуват никакви други устни или писмени договорки, предварителни договори, описания на услуги или условия, различни от описаните в договора.

14. ДЪРЖАВНИ И СИТИ ТАКСИ
В някои от държавите се заплащат държавни такси при пристигане / заминаване. Тези такси се заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на място от туристите. В нашите предложения са посочени ориентировъчните стойности на таксите. ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност при въвеждане на нови или повишаване на вече съществуващи държавни такси.
Туристическа такса престой, в случай че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази такса се заплаща задължително на място от туристите на рецепцията на хотела.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при въвеждане на туристическа такса престой за град, включен в програма, избрана от туристите, за който предварително не е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на договора за организирано пътуване не е основание за отказ от пътуване и туристите следва да я заплатят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на място на рецепцията на хотела.

15. ОТСТЪПКИ
Отсъпките, които могат да ползват туристите са посочени в конкретната програма. За програми, които са с промоционални цени, има отстъпки за ранни записвания и др. - не могат да се ползват други отстъпки. Отстъпки не могат да се комбинират.

16. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗИ И
АНУЛАЦИИ
16.1. Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Възложителя, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.
Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за автобусни програми и програми със собствен транспорт, е 10.30 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. След този срок ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа неустойките посочени в настоящият договор.
При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 9 /девет/ дни преди датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение.
Смяна на дата или направление в договора за туристически пакет и свързани туристически услуги се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Посочените условия са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго.
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им.
Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването.
Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.
16.2. Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, независимо от причините, са както следва:
16.2.1 За резервации направени по тарифи РАННИ ЗАПИСВАНИЯ за всички видове програми – 95 % от внесеният депозит. автобусни програми по редовни цени:
16.2.2. За автобусни програми по редовни цени:
От деня, следващ деня на записването до 60-тия ден преди датата на заминаване – 10% от основната цена на пътуването на турист.
От 59-тия ден до 10-тия ден преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването на турист.
От 9-тия ден до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от основната цена на пътуването на турист.
16.2.3. За празнични оферти (Великден, Майски празници, Коледа, Нова година и др.) по редовни цени:
От деня, следващ деня на записването до 91-тия ден преди датата на заминаване – такса резервация 30 лв. на турист, освен случаите когато има издаден самолет билет. Тогава важат условията на превозвача.
От 90 до 60 дни преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването на турист.
От 59 до 31 дни преди датата на заминаване – 50% от основната цена на пътуването на турист.
От 30 до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от основната цена на пътуването на турист.
Посочените неустойки са в сила, освен ако в конкретната програмата не е посочено друго.
16.3. Срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице за автобусни програми:
Без промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. От 60 дни до 7 дни преди започване на изпълнение на туристическия пакет – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на пътуването. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в настоящия договор неустойки.
С промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в настоящия договор неустойки.

17. ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ
17.1. Преди пътуването
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, ТУРОПЕРАТОРА не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.
17.2. По време на пътуването
Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
17.3. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това на посочените телефонни номера.
В посочените случаи ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.

18. ФИЗИЧЕСКО И ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ
За някои програми се изисква подходяща физическа кондиция. Затова е възможно да се изиска да докажете здравословното си състояние преди отпътуването.
При изискване за спазване на условия, поставени от турист с алергии, е необходимо това да се прави в писмен вид при сключването на договор за туристически пакет и свързани туристически услуги. При възможност те да бъдат изпълнени ТУРОПЕРАТОРЪТ ще потвърди това в писмен вид или ще анулира пътуването без неустойка. Това изискване може да се постави само първоначално при сключване на договора.
При пътуване по време на бременност се изисква писмено потвърждение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма. Това се отнася, както за членове на семейството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и за туристите, които пътуват с него на основание настоящия договор. В случай на възникване на проблеми с бременността, в това число и прекъсването ú по време и/или вследствие на пътуването, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност и не дължи никакви обезщетения, неустойки и други плащания, а отговорността е изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19. ПРОМЕНИ В ЕКСКУРЗИИТЕ
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото в промяна последователността на изпълнение на различните елементи на програмата. В редки случаи някои елементи от екскурзиите могат да бъдат различни от обявените по причина на лошо време, промяна в политическата ситуация или просто промяна в разписанието на полетите, автобусите, фериботите или влаковете.
20. ТРАНСФЕРИ
Трансферите по конкретните програмите са групови и представляват обединяване на групи от туристи. Поради това в редки случаи е възможно да се наложи изчакване на летището до пристигане на всички туристи от групата.
21. ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ
21.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, както и за оказване на съдействие на възложителя в случай, че той изпадне в затруднение до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група, с която пътува при условията на настоящият договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС.
21.2. Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА:
21.2.1. Съгласно условията на настоящият договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
21.2.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
21.2.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА и/или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат всякакъв вид форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, пандемии, стачки, военни действия както в страните, предмет на пътуване, описано в настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, природни бедствия, влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътища, включително затваряне на пътища и пренасочване на движението през други маршрути, временно затваряне поради различни причини или забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компроментиране на част от програмата във връзка с национални, религиозни и/или други празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство, включително погиване на превозното средство вследствие на катастрофа, пожар, наводнение и др. по време на път, на паркинг или по време на престой, както и при други изключителни обстоятелства, независещи от ТУРОПЕРАТОРА, забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, недопускане от страна на митническите и гранични служби ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения и други подобни причини и обстоятелства.
21.3. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без ТУРОПЕРАТОРА да носи отговорност и да дължи неустойка и/или обезщетения за това. Исковете в този случай следва да бъдат предявявани срещу превозвача, застрахователя или други трети лица, причинили вредите, съгласно действащото законодателство.
21.4. При всички останали случаи, непредвидени в чл 4.2. от настоящия Договор за туристически пакет и на основание на съответните разпоредени от Закона за туризма, страните се споразумяват и уговарят горна граница на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора в размер на пълният размер на всички изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ТУРОПЕРАТОРА суми по настоящия договор, плюс неустойка в размер не-повече от 3 % (три процента) върху тази сума.
21.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато поради алкохолно и/или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
21.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за допълнителни услуги, избрани, организирани и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
21.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в хотела или студиото, превозното средство и/или на което и да е друго място. В подобни случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ (екскурзоводът или представител на агенцията) съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изцяло за негова сметка.
21.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира по никакъв начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите, които са се отказали от консумацията и използването на отделни услуги и/или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.
21.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които се включват или допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и/или са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, разходни фактури, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др. В тези случаи имуществена и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
21.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила разпоредбите за неустойките, предвидени в настоящия договор.
21.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства и непреодолими събития.
21.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай, на установен заразен (болен) от заразни болести (COVID 19 и др.) по време на пътуването, в това число и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което налага преждевременното му прекъсване и приключване за цялата група. В този случай всички искове за компенсации, обезщетения и/или неустойки следва да бъдат насочени към конкретният заразен (болен).
21.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай, на заразяване, лечение, карантиниране и наложено самостоятелно връщане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в България.
21.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено, забравено или погинало имущество и документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите; при рекламация на услуги, избрани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
21.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки.
21.16. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги и губят 100 % от внесената сума.
21.17. Агенцията не носи отговорност пред туриста, в случай че по време на пътуването, неговото здравословно състояние се влоши и той се разболее, включително и в случай че това налага болнично лечение. Отговорността на агенцията се изразява в осигуряването на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.
При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми и в писмен и в устен вид екскурзовода / представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването ú. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място. В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самото пътуване, туристът има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация.
Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.Общи условия за екскурзии и почивки със самолет1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ
1.1. За български граждани - лица над 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава (лична карта и/или задграничен паспорт), оформен в съответствие със законите на посещаваната държава/и и на Република България, със срок на валидност не по-малък от 6 (шест) месеца към датата на връщане от пътуването.
1.2. За български граждани - лица под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването и нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса, оформени в съответствие с изискванията и законите на посещаваната държава/и и на Република България. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
1.3. Европейска здравна карта (за програми в ЕС).
1.4. Виза - Виза – Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма.
Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
При пътуване в държави, изискващи визи за влизане в страната им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати необходимите такси за издаване на визи от Посолството на съответната държава.
Издаването нa виза за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното посолството и не се гарантира по никакъв начин от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на съответното Посолство по каквито и да било причини, платените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация според действащото законодателство.
В паспорта трябва да има минимум 2 празни страници за всяка визова услуга – полагане на виза и свободно място за поставяне на печати. По програми, включващи посещение на две държави с визов режим, са необходими минимум четири празни страници, без последната страница от паспорта.
1.5. Договор за туристическия пакет и свързани туристически услуги – сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.
1.6. Ваучер за организирано пътуване – издава се в три екземпляра, освен когато е в електронен вид, след заплащане на пълната стойност на програмата и заявените допълнителни услуги.
1.7. Застраховка – задължителни и допълнители съгласно изискванията на настояшият договор, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС.
1.8. Предоставени лични данни и посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
1.9. Предоставяне на необходимите PCR и/или други тестове, удостоверяващи, че туристът е здрав, QR кодове и/или всякакви други електронно или не попълнени формуляри и бланки и свързаните с тях електронни и други отговори и разрешения, които са задължителни за пътуване в съответната държавата/и, предмет на предоставения туристически пакет и свързани туристически услуги.
1.10. При неизпълнение на условията по т. 1.1. до т. 1.10., ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

2. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Пътуване може да се заяви от 1 година до 1 ден преди датата на заминаване (в зависимост от конкретната програма). За да има реален избор на хотели, места и цени, най-подходящият период за сключване на договор е от 1 година до 1 месец преди датата на заминаване. За да се сключи договор, е необходимо да се представят документи и да се заплати според датата депозит или пълната стойност на пътуването.
При наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове.
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, включително по интернет или по телефона, както и при оторизиран лицензиран турагент на ТУРОПЕРАТОРЪТ. Когато резервацията е направена при турагент, всички въпроси свързани с пътуването се уреждат само чрез него.
2.2. Резервацията се пази 72 часа и се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване / резервационна бланка/ и внасяне на депозит в размер на 30% на човек за дължимата сума при стандартни цени. Останалата сума в размер на 70% се заплаща минимум 15 /петнадесет/ работни дни преди датата на отпътуване, с изключение на програмите по ранни записвания, където плащанията се определят от всеки хотел. Информацията, предоставяна в офисите на ТУРОПЕРАТОРЪТ е актуална и валидна, а не тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, и т.н.).
2.3. При направена резервация по електронен път и при заплащане на депозита от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че договорът за предоставяне на туристически пакет е сключен, както и че всички права и задължения по него и настоящите общи условия са възникнали.
2.4. Договорът за туристически пакет може да бъде сключен, както в писмена форма, така и по електронен път, като и двата варианта имат еднаква правна сила. При сключване на договор в електронна форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поставя маркер в поле “Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване”, както и че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е “Запознат/а съм с информацията по чл. 82 ЗТ” и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.
2.5. При сключването на договор за туристически пакет или след неговото сключване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на траен носител (вкл. дигитален и по електронен път на имейл). Когато договорът за туристически пакет се сключва в присъствието на страните по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на екземпляр от договора на хартиен носител.
2.6. Договорът за организирано туристическо пътуване обвързва “ГЛОБУС ТУРС” ООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от ТУРОПЕРАТОРЪТ на направената резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок.
2.7. При извършени по банков път предплащания/плащания ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в двудневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел / услуга, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановена заплатената сума.

3. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Цените за всяка програма включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. В цените за програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС е включен ДДС /Данък добавена стойност/.
3.2. Цените на програмите са калкулирани на база самолетни билети в икономична класа или при конкретно посочена цена за международните полети от и до летището в посочения град в България в програмата/офертата.
За екскурзиите с включен вътрешен полет е посочена конкретна цена на самолетен билет в икономична класа с включени летищни такси, валидна към датата посочена в програмата/офертата. При промяна в цената на самолетните билети за международните и вътрешните полети, за които са посочени фиксирани цени ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото за промяна цената на туристическия пакет в съответната посока.
Цените по всички сключени договори са гарантирани от агенцията. Обявените цени са
в сила при сключване на договор най-късно до последният работен ден на календарната година, в която е сключен договора.
ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя цената на екскурзията / почивката, съгласно
условията на Закона за туризма (ЗТ), действащото законодателство на Република България и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС, след сключване на договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, но не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства: промяна в таксите за гориво; промяна на летищните такси; промяна в държавните такси, свързани с мерките за безопасност на летищата; промяна на пристанищни такси; промяна в данъчните ставки; промяна в цената на горивото, при която е калкулирана програмата (при чартърни програми – в случай, че настъпи подобна промяна); промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването; промяна в обменниите валутни курсове, отнасящи се за туристическия пакет; размера на данъците или таксите върху включените в договора тур. услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на тур. пакет, включително тур. такси, летищни такси, пристанищни такси и други.
В тези случаи ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото да поиска тези допълнителни
разходи да бъдат поети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 5%, (пет процента), вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на туриста. Възложителят има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите, когато намалението е настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на тур. пакет, съгласно условията на чл. 87 от Закона за туризма (ЗТ) и условията на настоящият договор за туристически пакет и свързани туристически услуги
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите, когато намалението е настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет, съгласно условията на Закона за туризма (ЗТ), условията на настоящият договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС
3.3. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път.
За всички платени в брой се издава касова бележка. Заплащането се извършва еднократно или на вноски, като сроковете са посочени в в конкретната програма и/или договора за туристическия пакет и свързани туристически услуги
При неспазване на посочените срокове за плащане, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира пътуването, като всички породени от това щети и неудобства са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. туристите.
3.4. Когато в конкретната програма е посочена ТОП цена. Тази цена е валидна само за
конкретната дата или период на пътуване и при посочените в програмата условия.
3.5. При закупуване на екскурзии, почивки и програми с намаления, при Ранни записвания,
както и при закупуване на ваучери от различни системи (Deals.bg, Grabo.bg, SuperDeal.bg, Dalavera, Sdelkite, VipOfeta и други), не се приемат анулации и не се възстановяват суми.
Същото важи и при празнични и специални програми като Великден, Гергьовден, Коледа,
Нова година и др. При закупуване на Билети за Формула 1 и билети за концерти, при поръчан и вече закупен билет сумата не се възстановява, а се доставя билета на самия клиент.
3.6. Политика за възстановяване на суми във връзка с извършени плащания (срок за
възстановяване на суми): Възстановяването на суми се извършва в срок до 10 дни след анулацията по начина, по който са платени. В случай на плащане по банков или електронен път ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да посочи банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата на територията на България е за сметка на ТУРОПЕРАТОРА, а извън България - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.7. Бакшиши – в повечето страни е прието по традиция туристите да оставят бакшиш на
шофьорите и местните екскурзоводи и пиколо в края на екскурзията. Размерът на бакшиша обикновено е между 1 EUR и 5 EUR на турист на ден.

4. ВИЗОВ РЕЖИМ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ
4.1. Визовият режим, в случай че е необходима виза, е посочен за всяка конкретна програма към първия работен ден на календарната година. Тази информация е валидна за лица с българско гражданство. Ако туристът е с друго гражданство, често се налага да спазва различни изисквания и трябва да се осведомие се за тях в съответната консулска служба. Съгласно разпоредбите и условията на консулските отдели, подаването на всички документи не гарантира издаването на виза, но е задължително условие за кандидатстване. Тяхно право е пряко или чрез агенцията да изискват допълнителни документи. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при отказ на виза. При отказ на виза влизат в сила посочените условия за анулация за съответната екскурзия или почивка.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване поради въвеждането на визов режим след сключване на договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно условията на договора.
ТУРОПЕРАТОРЪТ оказва съдействие в процеса на кандидатстване и получаване на виза при груповите екскурзии / почивки със самолет с изключение на случаите, в които е необходимо лично явяване и подаване на документи в съответните консулски служби.
4.2. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
4.3. В случай че за конкретно пътуване са приложими специфични медицински и здравни изисквания, те са посочени в конкретната програма. Ако изрично не е посочена такава информация, това означава, че няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
4.4. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ съдейства при подаване на документите за получаване на виза, е необходимо таксата за виза да се заплати в пълен размер при сключване на договора. При промяна в цената на таксата за виза ТУРОПЕРАТОРА запазва правото да промени стойността на доплащането в съответната посока включително на вече заплатена виза.

5. ХОТЕЛИ
Туристите се настаняват в хотели категория от 5* до 1*, което е посочено конкретно за всяка програма. Категорията на хотелите се определя съгласно местен стандарт, но се различава в отделните страни. Не всички хотели категория 3* разполагат с климатик и телевизор. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела.
В определени програми се предлага настаняване в студио. Студиата не разполагат с рецепция, ресторант и фоайе. Всяко студио е със собствен санитарен възел. Не се предлагат тоалетни принадлежности и консумативи. По време на престоя спалното бельо не се сменя и студиата не се почистват.
Туристът следва да има предвид, че обикновено хотелските стаи в деня на пристигане са на разположение най-рано от 14 ч., а в деня на отпътуване най-късно до 11 ч. (ако в конкретната програма не е посочено друго). Ако пристигнете в хотела по-рано, е възможно Вашата стая все още да не е подготвена за настаняването Ви. Имайте предвид, че основното почистване изисква известно време. При възможност настаняването може да стане и по-рано.
Много хотели предлагат закуска, обяд и/или вечеря под формата на обилна и разнообразна блок маса. Така имате предимството да съчетавате ястията по свой собствен вкус. Ако Вашият хотел предлага „континентална закуска“, това означава закуска от кафе, хляб, масло и мармалад. Преди започване или след края на сезона е възможно вместо блок маса да бъде сервирано определено меню. Или обратно, през високите сезони някои хотели преминават от меню на бюфет, към вечеря по меню.
Предложението „all Inclusive“ може да варира в зависимост от хотела и разпределението. Алкохолните напитки (в повечето случаи местни) и безалкохолните напитки са включени в цената и често са сервирани директно в чаша.
Броят на осигурените шезлонги и чадъри по принцип не съответства на максималния брой гости на хотела. В единични случаи би могло да се наложи изчакване.
Посочените в програмите средства за настаняване могат да бъдат сменени с други от същата категория, като промяната на средството за настаняване не може да бъде причина за отказ от пътуване на туриста.
5.1. Ако туристът пътува самостоятелно по автобусна програма, доплащането за единична стая е задължително, ако изрично желае да бъде настанен самостоятелно.
5.2. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
5.3. В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.
5.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.
5.5. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за това.
5.6. При екскурзиите на база полупансион вечерята се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите или в непосредствена близост до него.
5.7. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене – закуска, обяд или вечеря – се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. В някои заведения се предлагат напитки без клиента да ги е поръчал, след което му се предоставя сметка.
5.8. Климатиците не винаги са със самостоятелно регулиране, а са централно обслужвани и не винаги са включени в основната цена на туристическото пътуване.
5.9. Настаняване на 1-ви или по-висок етаж се гарантира само след предварително заявяване, след допълнително заплащане и изрично потвърждение в писмен вид от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
5.10. Стаи с изглед море / езеро / парк / градина / басейн се гарантират при наличие на такива единствено след предварително заплащане от клиента и потвърждение на ТУРОПЕРАТОРА.
5.11. Достъп до интернет с неограничен лимит се предлага при техническа възможност на хотела и предварително заплащане от клиента и съответно потвърждение от туроператора. ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за качеството и изпълнението на предоставената интернет услуга.

6. ТРАНСПОРТ И БАГАЖ
Цените на всички програми включват международните полети в икономична класа. Всички вътрешни полети са включени в цената на екскурзията / почивката, освен ако не е посочено друго.
Часовете на полетите се посочват при резервацията. При дадени обстоятелства са възможни промени в часовете на полета. При резервиране на екскурзия / почивка, нейното потвърждение ще съдържа подробности за полета, които обаче могат да претърпят промени. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промени на полетно разписание от страна на авиокомпанията, направени след извършена резервация. След настъпила промяна на полетното разписание ТУРОПЕРАТОРА е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно, като това не е основание за отказ от пътуване.
Възможни са закъснения на полети, както преди отпътуването, така и по пътя към началния пункт на програмата или обратното пътуване, по най-различни причини като лошо време, технически проблеми, промени в полетния график в последната минута, проблеми на безопасността или други. Всяка авиокомпания има различна политика при такива ситуации в зависимост от закъснението. Повечето раздават ваучери за храна и напитки, осигуряват настаняване за своите пътници при по-големи закъснения.
Туристите трябва да се явят на летището за проверка поне 2 часа преди часа на полета, отбелязан на билета. На много летища не се излъчват гласови съобщения и е необходимо да се следят компютърните табла за указания. При закъснение или анулиране на полет туристът следва незабавно да уведоми туроператора с цел запазване на максимален брой елементи от договорения пакет.
За всяка авиокомпания са в сила изисквания за максимално допустимо тегло на багажа, посочено във всяка програма. Багажа трябва да е подготвен в компактно състояние. В случай на промяна на максимално допустимото тегло на багажа за конкретна авиокомпания, ТУРОПЕРАТОРА ще уведоми своевременно туристите. Подобна промяна не може да бъде причина за отказ от пътуване.

Туристът не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.

7. МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ И МЯСТО НА ПРИСТИГАНЕ
7.1. Заминава се от летището в града посочено в програмата/офертата – терминал ЗАМИНАВАЩИ.
7.2. Пристига се на летището в града посочено в програмата/офертата – терминал ПРИСТИГАЩИ.

7.3. Мястото на тръгване и връщане може да се промени непосредствено преди това по технически причини – демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.
В случай че даден полет трябва да бъде извършен от летище, различно от потвърденото, разходите по превозването на пътниците до алтернативното летище са за сметка на авиокомпанията.

8. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас обстоятелства – посочени в договора. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.

9. ЗАСТРАХОВКА
9.1. Задължителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина”. Съществените елементи на тази задължителна застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” се отнасят до следната информация: Застраховката дава възможност на застрахования да получи висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят неговото пътуване и пребиваване в чужбина.
Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински разходи за хронични и заразни заболявания (COVID 19 и др.), разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката.
Застраховат се български граждани. На всички туристи от 5 г. до 64 г. се осигурява застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с лимит на отговорност, конкретно посочен за всяка програма.
За туристи между 65-74 г. е необходимо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО доплащане за завишена застрахователна премия според тарифите и изискванията на застрахователната компания, конкретно посочено във всяка програма.
Туристи над 74 г. се задължават сами да направят задължителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина” и да я представят на ТУРОПЕРАТА.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително заплаща задължителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, когато тя не е включена в пакетната цена. Изключение се прави само в случай, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представи пред ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена такава застраховка, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.
Териториалния обхват на тази застраховка покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на застрахования.
Копие от пълните условия на задължителната застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” за пътувания извън страната е приложено към настоящия договор.
9.2. Допълнителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина” с по-голямо покритие и други рискове по време на пътуването (заразни заболявания като COVID 19, покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт, стоматологични услуги и др.). Тази застраховка е доброволна и се сключва по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу допълнително заплащане и покрива всички рискове и застрахователни събития, които не са включени в задължителната застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, според условията, тарифите и изискванията на застрахователните компании. При несключване на такава застраховка и при настъпване на събитие, непокрито от задължителната застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност и не дължи никакви обезщетения, неустойки и други плащания, а отговорността е изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да си направи допълнителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина” с по-голямо покритие и други рискове по време на пътуването, както и застраховка „Отмяна на пътуване“, в случай на отказ от пътуване от негова страна. За допълнителна информация за тези възможности ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се обърне към ТУРОПЕРАТОРА или към конкретната лицензирана застрахователна компания.
Програмите по направление България не включват застраховка.
9.3. Туроператорът е сключил застрахователен договор „Отговорност на туроператора" – виж информацията „ЗА НАС“ на сайта.
9.4. Застраховка „Отмяна на пътуване”
Застраховката е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се в срок до 5 дни след подписване на договора и извършване на първото плащане. Покрива риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се редица рискове, включително разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет.

10. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Необходимо е да ни информирате за всички Ваши специални изисквания преди да сключите договор за организирано пътуване, за да имаме възможност да отговорим на тях. Може да се наложи да направим разходи, за да осъществим Вашите специални желания, както и за някои от тях да се наложи да заплатите допълнителна цена, предварително или на място.
ТУРОПЕРАТОРЪТ изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по договора за организирано пътуване се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид.

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА
По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, болести, епидемии, пандемии, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, природни бедствия, влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътища, включително затваряне на пътища и пренасочване на движението през други маршрути, временно затваряне поради различни причини или забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компроментиране на част от програмата във връзка с национални, религиозни и/или други празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство, включително погиване на превозното средство вследствие на катастрофа, пожар, наводнение и др. по време на път, на паркинг или по време на престой, както и при други изключителни обстоятелства, независещи от ТУРОПЕРАТОРА, забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, недопускане от страна на митническите и гранични служби
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения и други подобни причини и обстоятелства, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компрометиране на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем, авария или погиване на превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без ТУРОПЕРАТОРА да носи отговорност и да дължи неустойко и/или обезщетения за това. Исковете в този случай следва да бъдат предявявани срещу превозвача, застрахователя или други трети лица, причинили вредите, съгласно действащото законодателство.

12. МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ
Екскурзиите/почивките се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен във всяка програма. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата до:
20 дни преди започването на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни
на 7 дни започване на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни
48 часа преди започване на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност, по – малка от 2 дни
В случаите когато за определена дата има извънредни автобуси, срокът за анулиране на програмата за извънредните автобуси е 48 часа преди началото на програмата. В този случай, агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване. Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът.

13. ВАЛИДНОСТ НА ЦЕНИТЕ
Посочените във всяка програма цени са в сила за конкретно посочени за всяка програма периоди на пътуване.
Не съществуват никакви други устни или писмени договорки, предварителни договори, описания на услуги или условия, различни от описаните в договора.

14. ДЪРЖАВНИ И СИТИ ТАКСИ
В някои от държавите се заплащат държавни такси при пристигане / заминаване. Тези такси се заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на място от туристите. В нашите предложения са посочени ориентировъчните стойности на таксите. ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност при въвеждане на нови или повишаване на вече съществуващи държавни такси.
Туристическа такса престой, в случай че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази такса се заплаща задължително на място от туристите на рецепцията на хотела.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при въвеждане на туристическа такса престой за град, включен в програма, избрана от туристите, за който предварително не е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на договора за организирано пътуване не е основание за отказ от пътуване и туристите следва да я заплатят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на място на рецепцията на хотела.

15. ОТСТЪПКИ
Отсъпките, които могат да ползват туристите са посочени в конкретната програма. За програми, които са с промоционални цени, има отстъпки за ранни записвания и др. - не могат да се ползват други отстъпки. Отстъпки не могат да се комбинират.

16. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ
16.1. Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Възложителя, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.
Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за самолетни програми, е 10.30 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е сключил настоящия договор. Това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуването. Тогава важат условията на превозвача/авиокомпанията.
При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 9 /девет/ дни преди датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение.
Смяна на дата или направление в договора за туристически пакет и свързани туристически услуги се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Посочените условия са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго.

Посочените условия са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им.
Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването.
Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.
16.2. Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста независимо от причините, са, както следва:
16.2.1 За резервации направени по тарифи РАННИ ЗАПИСВАНИЯ за всички видове програми – 95 % от внесеният депозит. автобусни програми по редовни цени:
16.2.2. За самолетните програми по редовни цени:
От деня, следващ деня на записването до 91-тия ден преди датата на заминаване – такса резервация 30 лв. на турист, освен случаите когато има издаден самолет билет. Тогава важат условията на превозвача.
От 90 до 31 дни преди датата на заминаване – 50% от основната цена на пътуването на турист.
От 30 до 15 дни преди датата на заминаване – 80% от основната цена на пътуването на турист.
От 14 до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от основната цена на пътуването на турист.
16.2.3. За празнични оферти (Великден, Майски празници, Коледа, Нова година и др.) по редовни цени:
От деня, следващ деня на записването до 91-тия ден преди датата на заминаване – такса резервация 30 лв. на турист, освен случаите когато има издаден самолет билет. Тогава важат условията на превозвача.
От 90 до 60 дни преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването на турист.
От 59 до 31 дни преди датата на заминаване – 50% от основната цена на пътуването на турист.
От 30 до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от основната цена на пътуването на турист.
Посочените неустойки са в сила, освен ако в конкретната програмата не е посочено друго.
16.2.4. Срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице: За самолетни програми: от деня, следващ деня на записването до деня на издаване на самолетния билет, но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване – без неустойка, ако не се променя заявеното настаняване. Промяна на настаняването или преотстъпване на трето лице след 90-ия ден се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в настоящия договор неустойки.

17. ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ
17.1. Преди пътуването
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, ТУРОПЕРАТОРА не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.
17.2. По време на пътуването
Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
17.3. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това на посочените телефонни номера.
В посочените случаи ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.
18. ФИЗИЧЕСКО И ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ
За някои програми се изисква подходяща физическа кондиция. Затова е възможно да се изиска да докажете здравословното си състояние преди отпътуването.
При изискване за спазване на условия, поставени от турист с алергии, е необходимо това да се прави в писмен вид при сключването на договор за туристически пакет и свързани туристически услуги. При възможност те да бъдат изпълнени ТУРОПЕРАТОРЪТ ще потвърди това в писмен вид или ще анулира пътуването без неустойка. Това изискване може да се постави само първоначално при сключване на договора.
При пътуване по време на бременност се изисква писмено потвърждение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма. Това се отнася, както за членове на семейството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и за туристите, които пътуват с него на основание настоящия договор. В случай на възникване на проблеми с бременността, в това число и прекъсването ú по време и/или вследствие на пътуването, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност и не дължи никакви обезщетения, неустойки и други плащания, а отговорността е изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19. ПРОМЕНИ В ЕКСКУРЗИИТЕ
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото в промяна последователността на изпълнение на различните елементи на програмата. В редки случаи някои елементи от екскурзиите могат да бъдат различни от обявените по причина на лошо време, промяна в политическата ситуация или просто промяна в разписанието на полетите, автобусите, фериботите или влаковете.
20. ТРАНСФЕРИ
Трансферите по конкретните програмите са групови и представляват обединяване на групи от туристи. Поради това в редки случаи е възможно да се наложи изчакване на летището до пристигане на всички туристи от групата.

21. ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ
21.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, както и за оказване на съдействие на възложителя в случай, че той изпадне в затруднение до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група, с която пътува при условията на настоящият договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС.
21.2. Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА:
21.2.1. Съгласно условията на настоящият договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
21.2.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
21.2.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА и/или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат всякакъв вид форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, пандемии, стачки, военни действия както в страните, предмет на пътуване, описано в настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, природни бедствия, влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътища, включително затваряне на пътища и пренасочване на движението през други маршрути, временно затваряне поради различни причини или забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компроментиране на част от програмата във връзка с национални, религиозни и/или други празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство, включително погиване на превозното средство вследствие на катастрофа, пожар, наводнение и др. по време на път, на паркинг или по време на престой, както и при други изключителни обстоятелства, независещи от ТУРОПЕРАТОРА, забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, недопускане от страна на митническите и гранични служби ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения и други подобни причини и обстоятелства.
21.3. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без ТУРОПЕРАТОРА да носи отговорност и да дължи неустойка и/или обезщетения за това. Исковете в този случай следва да бъдат предявявани срещу превозвача, застрахователя или други трети лица, причинили вредите, съгласно действащото законодателство.
21.4. При всички останали случаи, непредвидени в чл 4.2. от настоящия Договор за туристически пакет и на основание на съответните разпоредени от Закона за туризма, страните се споразумяват и уговарят горна граница на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора в размер на пълният размер на всички изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ТУРОПЕРАТОРА суми по настоящия договор, плюс неустойка в размер не-повече от 3 % (три процента) върху тази сума.
21.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато поради алкохолно и/или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
21.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за допълнителни услуги, избрани, организирани и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
21.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в хотела или студиото, превозното средство и/или на което и да е друго място. В подобни случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ (екскурзоводът или представител на агенцията) съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изцяло за негова сметка.
21.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира по никакъв начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите, които са се отказали от консумацията и използването на отделни услуги и/или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.
21.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които се включват или допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и/или са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, разходни фактури, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др. В тези случаи имуществена и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
21.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила разпоредбите за неустойките, предвидени в настоящия договор.
21.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства и непреодолими събития.
21.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай, на установен заразен (болен) от заразни болести (COVID 19 и др.) по време на пътуването, в това число и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което налага преждевременното му прекъсване и приключване за цялата група. В този случай всички искове за компенсации, обезщетения и/или неустойки следва да бъдат насочени към конкретният заразен (болен).
21.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай, на заразяване, лечение, карантиниране и наложено самостоятелно връщане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в България.
21.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено, забравено или погинало имущество и документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите; при рекламация на услуги, избрани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
21.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки.
21.16. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги и губят 100 % от внесената сума.
21.17. Агенцията не носи отговорност пред туриста, в случай че по време на пътуването, неговото здравословно състояние се влоши и той се разболее, включително и в случай че това налага болнично лечение. Отговорността на агенцията се изразява в осигуряването на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.
При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми и в писмен и в устен вид екскурзовода / представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването ú. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място. В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самото пътуване, туристът има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация.
Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.